Personal Data Protection

www.antikavesanat.com gizliliğinizi korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Bu aydınlatma metni, size ait verilerin, ne şekilde ve hangi amaçla işleneceği konusunda bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Siteyi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul etmiş sayılacağınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

 

1. Antika ve Sanat Kimdir

Antika ve Sanat, bir Vera Müzecilik Reklam Sanat ve Kültür Ltd. Şti. alt markasıdır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Antika ve Sanat iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Adres: Harbiye Mah. Maçka Cad. 29/B Şişli, İstanbul

E-posta: antikavesanat@gmail.com

Telefon: 0212 219 08 50

Mersis No: 0383065556000001

Kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Antika ve Sanat tarafından kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte, saklanmakta ve sunulan hizmetlerin ifasının gerektirdiği diğer şekillerde işlenmektedir.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Yöntemi, Hukuki Sebebi

Antika ve Sanat, açık rızanıza istinaden, tarafınızla sözleşme kurulması veya ifasıyla ilgili olarak, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması için, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle kişisel verilerinizi işleyebilir.

www.antikavesanat.com sitesinin kullanımı için, ürün ve hizmetlerimize erişim, üyelik veya hizmetlere abonelik için veya size verilerin alınması aşamasında belirtilen bir amacın gerçekleştirilmesi ve burada belirtilen diğer amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilir. Kişisel verileriniz ilgili olduğu vergi ve hukuki mevzuat uyarınca öngörülen zamanaşımı süreleri dikkate alınarak bu süreler boyunca muhafaza edilir.

  • Kullanıcılar kendileriyle ilgili bazı kişisel bilgileri, www.antikavesanat.com websitesi üzerindeki çeşitli alanları doldurmak suretiyle üye olurken kendi rızasıyla Sanat Mezat’a iletirler. Bu bilgiler ad, soyad, elektronik posta adresini, TC kimlik numarası,  telefon, posta adresi, e-posta adresi, var ise ürün sipariş bilgisini ve fatura düzenlenmesi için gerekli bilgileri içerir. Internet sitesini kullanımınıza ilişkin bilgiler açık rızanız, sözleşme ifası veya yasal yükümlülük gibi izin verilen hallerde toplanabilir.
  • Antika ve Sanat, bu bilgileri Üyelik Sözleşmesi ve Satış Sözleşmesinin ifası için sözleşmelerde belirlenen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işleyebilir.
  • Aldığınız veya ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan yararlanabilmeniz, bunlara ilişkin ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, üyelik veya satış işlemleri, bilgilendirme uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi, açık rızanız olması halinde her türlü ürün-hizmet tanıtımı ve iletişim yapılabilmesi, ve temel hak-özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda kişisel verileriniz muhafaza edilebilir.

 

 

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Antika ve Sanat, aksi belirtilmedikçe ve mevzuat uyarınca gerekli olmadıkça kişisel verilerinizden herhangi birini üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Antika ve Sanat, İnternet Sitesi Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin yerine getirilmesi için Antika ve Sanat, tarafınızla akdedilen sözleşmenin ifası için çalıştığı taşımacı, kargo, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için muhasebeci, avukat ve sitenin güvenlik ve bakımından sorumlu IT danışmanları gibi iş ortaklarına veri aktarımı yapabilecektir.

 

4. Bağlantılar

www.antikavesanat.com websitesi içerisinde ve kapsamında başka sitelere bağlantı sağlayabilir. Antika ve Sanat’ın bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

5. Kişisel Veriler İle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak Antika ve Sanat’a her zaman başvurarak: (1) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (2) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (3) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (4) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme, (5) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (6) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (7) (5) ve (6) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (8) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme  (9)  kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  Kişisel verileriniz açık rızaya istinaden işlenmekte ise, bu açık rızayı geri aldığınızı her zaman beyan edebilirsiniz. Antika ve Sanat’a yaptığınız başvurunun kanun uyarınca öngörülen yükümlülüklere uygun sonuçlandırılmaması halinde, Kişisel Veriler Kanunu uyarınca belirtilen başvuru yolunun tüketilmesinden sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurabilirsiniz.

Antika ve Sanat, verilerinizin kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.